zanjanphp

گروه پی اچ پی کاران زنجان وابسته به زنجان لاگ

در راستای تخصصی کردن مباحث لاگ و عملی کردن اهداف لاگ  اقدام به معرفی زیر شاخه زبانهای اپن سورس تحت وب لاگ در سایت

www.phpclasses.org

نمودیم و امیدواریم این عمل موجب شناخته تر شدن حرکت ما در استان و بین اهل فن گردد

باشد که با همکاری و اتحاد نیروهایمان به بارور سازی این شاخه از برنامه نویسی اپن سورس در استان کمکی کرده باشیم

مباحث این زیر شاخه را میتوانید در فروم لاگ دنبال کنید:

نوشتن دیدگاه